Tag Archives: iZozo

Office suite iPhone-ისთვის

iZozo გთავაზობთ სამ სერვისს Zoho Writer, Sheet და Show, რომლებიც დოკუმენტების, ცხრილებისა და პრეზენტაციების ნახვის საშუალებას მოგცემენ. ამჟამად მხოლოდ დოკუმენტების რედაქტირებაა შესაძლებელი. მაგრამ შემქმნელები ირწმუნებიან, რომ უკვე მუშაობენ რამდენიმე ფუნქციის დახვეწაზე და მალე ცხრილების და პრეზენტაციების რედაქტირების შესაძლებლობებსაც დაამატებენ. ცოტა … Continue reading

Posted in Apple, ყველა სტატია | Tagged , | 1 Comment